რას ეძებ?

საზოგადოება საქართველო სიახლეები

თენგის ცერცვაძის რჩევები კოვიდინფიცირებულ პაციენტებს, რომლებიც სახლში მკურნალობენ

თენგიზ ცერცვაძე

კო­ვი­დინ­ფი­ცი­რე­ბულ პა­ცი­ენ­ტებს, რომ­ლე­ბიც სახ­ლში მკურ­ნა­ლო­ბენ, ინ­ფექ­ცი­უ­რი სა­ა­ვად­მყო­ფოს დი­რექ­ტო­რი თენ­გიზ ცერ­ცვა­ძე რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბით მიმართავს.

ცერცვაძის განხადებით, იმ ინფიცირებულ პაციენტებს, რო­მელ­თაც სიმპტო­მე­ბი არ აღე­ნიშ­ნე­ბათ, ან მცი­რე­სიმპტო­მი­ა­ნე­ბი არი­ან, არ სჭირდებათ მედიკამენტო­ზუ­რი მკურ­ნა­ლო­ბა. ასეთ შემ­თხვე­ვა­ში მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია მოძ­რა­ო­ბა, სწო­რი კვე­ბა და სი­თხე­ე­ბის მი­ღე­ბა.

„დღე­ის­თვის, რამ­დე­ნა­დაც ვიცი, და­ახ­ლო­ე­ბით 12 ათა­სი კო­ვი­და­ვად­მყო­ფი მკურ­ნა­ლობს ბი­ნა­ზე. თუ თქვენ ხართ უსიმპტო­მო, ან მცირესიმპტო­მი­ა­ნი პაციენ­ტი, ჯერ­ჯე­რო­ბით მხო­ლოდ ასე­თებს ვტოვებთ ბი­ნა­ზე, პრინ­ციპ­ში არ გჭირ­დე­ბათ არა­ნა­ი­რი მე­დი­კა­მენ­ტო­ზუ­რი მკურ­ნა­ლო­ბა.

რჩევები შემდეგნაირია: უნდა მი­ი­ღოთ საკ­მა­რი­სი რა­ო­დე­ნო­ბით სი­თხე­ე­ბი, ამას­თან სასურველია სითხის ნა­წი­ლი იყოს სუფ­თა წყლის და არა წვე­ნე­ბის, ან სხვა სა­ხით. იმოძ­რა­ვეთ, უძრაობა ზოგიერთი გართულებების, მა­გა­ლი­თად თრომ­ბო­ე­ბო­ლი­ის რისკს უწყობს ხელს. თუ თქვენ უსიმპტომო ხართ, იგულისხმე­ბა, რომ არ ხართ ცუ­დად და შე­გიძ­ლი­ათ იმოძ­რა­ოთ, ეს შე­იძ­ლე­ბა იყოს სი­ა­რუ­ლი, ჩაბუქვნები, აე­რო­ბი­კა და სხვა ნე­ბის­მი­ე­რი სა­ხის მოძ­რა­ო­ბა.

ასევე, თუ თქვენ ტემ­პე­რა­ტუ­რის მცი­რე მატება გაქვთ, შე­გიძ­ლი­ათ სახ­ლში მი­ი­ღოთ სი­ცხის დამ­წე­ვი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი, მაგ­რამ თუ ტემპერატურა 38-ზე ნაკლებია, არ არის აუ­ცი­ლე­ბე­ლი მი­ღე­ბა. მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, რომ ჯან­სა­ღი საკ­ვე­ბით ვიკ­ვე­ბოთ, იყოს ნაკლები მა­რი­ლი, შა­ქა­რი, ასევე ნაკ­ლე­ბი იყოს ცხოველური ცხი­მე­ბი – კა­რა­ქი ჩა­ნაც­ვლდეს ზე­თით და მი­ვი­ღოთ ბოსტნეული საკ­მა­რი­სი რა­ო­დე­ნო­ბის.

უნდა ვეცადოთ მი­ვი­ღოთ ის პრო­დუქ­ტე­ბი, რომ­ლე­ბიც შე­ი­ცა­ვენ ანტი­ოქ­სი­დან­ტებს, C ვი­ტა­მინს, D ვი­ტა­მინს, თუ­თი­ას და სხვა. ამის გარ­და, სა­და­ვოა საკითხი, მი­ვი­ღოთ ვი­ტა­მი­ნე­ბი, თუ არა, ამასთან დაკავშირებით არ­სე­ბობს გან­სახ­ვე­ვე­ბუ­ლი აზრი მსოფ­ლი­ო­ში. ცუდი არ იქნება, თუ მი­ვი­ღებთ D ვი­ტა­მინს, დაახ­ლო­ე­ბით 2 ათა­სი­დან მაქსი­მუმ 5 ათა­სამ­დე ერ­თე­ულს, თუმ­ცა ჯო­ბია, გა­ვი­კე­თოთ ანალიზი D ვი­ტა­მინ­ზე. C ვი­ტა­მი­ნიც დღე­ში და­ახ­ლო­ე­ბით 1 გრა­მი შეიძლე­ბა მი­ვი­ღოთ“, – გა­ნა­ცხა­და ცერ­ცვა­ძემ.

ტეგები:

შესაძლოა დაგაინტერესოს

შემდეგზე გადასვლა